Alumni

Name Dongkyu Kim
Email d.kim@kaist.ac.kr
Grad. Year
Workplace KAIST