Alumni

Name Hyungil Kim
Email hyungil.kim@kaist.ac.kr
Homepage
Grad. Year 2021
Workplace ETRI
.